photo
promo

Our Cosmic Identity

Life on Earth was created by the interference of an extraterrestrial highly advanced biotechnological civilisation whose representatives (scientists), and auxiliary research staff regularly visit Earth.

More
promo

Ratürian Movement

We are a Movement convinced of the origin of life on earth from another space-time continuum.

More
photo
promo

Traditional Religions Are No Longer Needed

- A New Generation of Cosmic Consciousness is Coming -

More

Z początkiem „2021” w jednym z przesłań pojawiła się informacja o utworzeniu spośród niezorganizowanych lub niezrzeszonych ludzi, którzy byli świadkami bliskiego kontaktu z istotami pozaziemskimi, które w wielu różnych przypadkach dokonały uzdrowień tych ludzi z różnych chorób, lub pomogły w bliżej nieokreślony i niewytłumaczalny dla logiki i nauki sposób, zorganizowanego wolnego i niezależnego narodu.

Fundamentem powstałego narodu jest Karta Fundacji Federacji Międzyplanetarnej, która reguluje podstawy wolnego i niezależnego narodu.

Członków Wolnego i Niezależnego ziemskiego narodu Ojców Założycieli międzyplanetarnej Federacji Kosmicznej łączą przede wszystkim wspólne doświadczenia i tworzona kultura świadomości kosmicznej, reprezentowana i eksponowana przez pojęcia transhumanizmu i świeckiego światopoglądu.

Członków WiNNZ nie łączy żadna ideologia, ale wspólne wypracowywanie projektów technologicznych ułatwiających życie istoty ludzkiej.

Z prawnego punktu widzenia, na mocy prawa międzynarodowego podmiotem uprawnionym do samostanowienia jest lud jako podmiot odrębny od państwa.

Zasada samostanowienia narodu stanowi normę ogólnego prawa międzynarodowego, czyli normę wywołującą skutki prawne (prawa i obowiązki) dla całej wspólnoty państw.

Co więcej, zasada ta stanowi również normę „ius cogens”, czyli nadrzędne prawo: oznacza, że jest to nadrzędna i niezbywalna zasada prawa międzynarodowego, której nie można uchylić na mocy konwencji międzynarodowej.

Dlatego naród ma prawo do samostanowienia i wyboru własnego ustroju politycznego, niezależnie od tego, czy podlegał obcej dominacji.

W tym przypadku ustrojem politycznym WiNNZ jest wieloprocesowy humanizm technologiczny, dbający o rozwój nauki i technologii ułatwiającej ludzkie życie i walczący z absurdalnymi prawami ustanawianymi przez polityków dla ich własnej satysfakcji, często skorumpowanych po uszy i obciążających społeczeństwa ciężarami nie do uniesienia, które powodują ogólne niezadowolenie społeczne.

Definicja utworzona przez Federico Chabod, Idea narodu, Laterza, Bari w 1961 roku, jest przez nas interpretowana w taki sposób, że WiNNZ sięga i powołuje się na odległe czasy starożytne, w których miały miejsce narodziny większości współczesnych dóbr technologicznych, z których korzystały różne tradycje i kultury ludzkie na przełomie tysiącleci.

Dlatego też WiNNZ skłania się ku spójności tych dóbr i odrzuca abstrakcyjną sztywność zobowiązań politycznych i religijnych.

Niektórzy autorzy, jak np. Jürgen Habermas, traktują pojęcie narodu jako wolną umowę społeczną między narodami lub między osobami tworzącymi naród, uznającymi się we wspólnej konstytucji dzięki pojęciu „grupy przynależności”.

Wynika z tego, że naród istnieje tak długo, jak długo znajduje swoje miejsce w świadomości członka narodu.

Dlatego naród jest zbiorowością jednostek (ludzi) świadomych, że łączą ich wspólne doświadczenia, przeżycia, dążenia i przyszłość.

W przypadku WiNNZ chodzi konkretnie o „naród bez państwa”, ponieważ ludzie, którzy doświadczyli bliskich kontaktów z różnymi przedstawicielami ras kosmicznych, należą lub pochodzą z różnych regionów Ziemi.

Wszyscy, którzy z powodu swoich przekonań opartych na przeżytych doświadczeniach bliskiego kontaktu z istotami pozaziemskimi mogą zostać ponad państwowymi członkami WiNN i otrzymać jego narodowość.